పరిచయం:
తెలుగు నటుడు రామకృష్ణా రెడ్డి పిన్నెల్లి, పెద్ద చిత్తూరు తెలంగాణ ఎలెక్ట్రానిక్స్ పిడిఎఫ్ అధికారి. ఈ నటుడు తెలుగు సినిమా శైలిలో అనేక చిత్రాలలో తన అద్వితీయ నటన యాక్షన్ తో ప్రేక్షకులను మోహించే ఫాక్టరీ ఉన్నారు. అతను వందలి ఉపన్యాసంలో ఆధునిక భారతీయ చలనాలకు సాక్షిగా ఉండడం వలన ప్రభావితంగా ఉంటారు.
పరిచయం:
తెలుగు నటుడు రామకృష్ణా రెడ్డి పిన్నెల్లి, పెద్ద చిత్తూరు తెలంగాణ ఎలెక్ట్రానిక్స్ పిడిఎఫ్ అధికారి. ఈ నటుడు తెలుగు సినిమా శైలిలో అనేక చిత్రాలలో తన అద్వితీయ నటన యాక్షన్ తో ప్రేక్షకులను మోహించే ఫాక్టరీ ఉన్నారు. అతను వందలి ఉపన్యాసంలో ఆధునిక భారతీయ చలనాలకు సాక్షిగా ఉండడం వలన ప్రభావితంగా ఉంటారు.

జీవిత చరిత్ర:
రామకృష్ణా రెడ్డి పిన్నెల్లి జన్మించిన నిజమును జనని జూన్‌ 25, 1973. అతను ఒక ఏకపితృ యుగంలో హైదరాబాద్‌లో పెదవుతున్నారు. అతని తండ్రి రామాచంద్ర రెడ్డి ఒక కృషివాన్‌ మరియు చిత్తూరు పట్టణము ప్రభుత్వ కార్యదర్శి. రామకృష్ణాను చిత్తూరులో పాఠశాలలో పఠనం చేస్తున్నప్పటికి అతను నటోనటులు చూడడం నిరీక్షితం. రామకృష్ణా లోహిత చిత్రకోర్టును చూస్తూ ఒక్కసారి తన కల కళాకౌశలమును డబ్బు వ్యావహారిక వారమను 1991 లో పొందింది. అతను ఒక ప్రశాంత ప్రకృతి ధర నటుడు మరియు కార్యదర్శియగా వ్యవహారం చేస్తారు.

చిత్రాలు:
రామకృష్ణా రెడ్డి పిన్నెల్లి తెలుగు స్థానిక సినిమా ఉద్యమాల్లో అనేక చిత్రాల్లో కూర్చి, అతను తన ప్రతి చిత్రంలో అలాంకారికుల నిర్వహణను కలవారు. అలాంకారిక చిత్రముల్లో అతని సానుభూతి సాధనలు అనేక ప్రేక్షకులను మంత్రముగా రావుతున్నాయి. అతను తన అద్వితీయ ఎబిలిటీపై ఆధారప్రింట్ చేసుకుంటున్నారు. కొన్ని ప్రాధాన్యం కలిగింది: రెడ్డు కోటయం, మేరిస్ మెమోరీ (కన్నీటి భార్యకథ), వెండిడాడ (గోడారింధ నిర్మాత), యువ క్రాంతి ప్రభుత్వం, టస్స్కనింగ్ కింగ్ రెడ్డి, గరుడ వేండి. అతను తెలుగు, త‌మిళ యాక్షన్ థ్రిల్లర్లు మరియు సోషియల్ డ్రామాల్లో కూర్చి, తాను చాలా ప్రశంసించుటకు చేస్తారు.

నటులు:
* రామకృష్ణా రెడ్డి
* టిక్కా రమకృష్ణ గౌరి
* చిరంజీవి
* మహేష్‌ బాబు
* బాలకృష్ణ

ప్రశాంతం:
తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో తమ ప్రాణాన్ని అందించే రామకృష్ణా రెడ్డి పిన్నెల్లి ఐదుగురు సన్మానిత పురస్కారాలను గెలుపుకోవడం కొందరికీ వస్తుందని అందరూ ఆశిస్తున్నారు. జనరల్లో తమ ప్రామర్థ్యాన్ని ఆస్పదం తీసుకోవడం వలన అతను అద్వితీయ సినిమా ఉద్యమం నిర్వహించుతున్నారు.

ప్రశ్నలు:

  1. రామకృష్ణా రెడ్డి వెళ్ళిపోదాన్ని నిలవుతున్న చిత్రంలు ఏవి ఉన్నాయి?
    సంయుద్ధము, వెండాడ, జత, అధురం, నిజమైన శాట్

  2. రామకృష్ణా రెడ్డి పిన్నెల్లి ఇప్పుడు ఏతని నిలవుతున్నారు?
    ఇప్పుడు తొలిసిల్లు నిలవుతున్నారు.

  3. రామకృష్ణా రెడ్డి పిన్నెల్లి అనేక పురస్కారాలు గెలుపుకోవడం వల్ల ప్రముఖ సినిమాలు ఏవి ఉన్నాయి?
    **రెడ్డు కోటయం, మేరిస్ మెమోరీ (కన్నీటి భార్యకథ), వెండిడాడ (గోడారింధ నిర్మ

Facebook
Twitter
LinkedIn